summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Don't link against gmp anymoreHEADmasterAnton Eliasson2016-09-121-1/+1
* Implement relevant parts of GMPAnton Eliasson2016-09-121-2/+134
* Move stuff aroundAnton Eliasson2016-09-121-12/+11
* Whitespace fixAnton Eliasson2016-09-092-13/+13
* Stuffed up the leakAnton Eliasson2016-09-091-4/+13
* Shit still leaks. More printing.Anton Eliasson2016-09-091-0/+6
* Make a debug print conditionalAnton Eliasson2016-09-091-5/+7
* free() most stuff. Amazing code quality is amazing.Anton Eliasson2016-09-091-6/+50
* Finally working! NAILED IT!Anton Eliasson2016-09-091-11/+14
* Actual step 7 implementation POCAnton Eliasson2016-09-091-0/+51
* More printingAnton Eliasson2016-09-091-0/+5
* More and merrier printsAnton Eliasson2016-09-091-1/+22
* Shit doesn't work. More prints.Anton Eliasson2016-09-091-3/+9
* Now run all testsAnton Eliasson2016-09-092-3/+2
* FME step 7Anton Eliasson2016-09-091-0/+4
* FME step 6Anton Eliasson2016-09-091-0/+6
* FME step 5Anton Eliasson2016-09-091-0/+17
* Make n1, n2 globalAnton Eliasson2016-09-091-4/+6
* FormattingAnton Eliasson2016-09-091-2/+3
* FME step 4Anton Eliasson2016-09-091-0/+42
* Make private functions staticAnton Eliasson2016-09-091-6/+6
* Make T, Q global. Less typing, more happy!Anton Eliasson2016-09-091-22/+23
* Make r, s globalAnton Eliasson2016-09-091-14/+17
* Implement FME step 3Anton Eliasson2016-09-091-0/+12
* fixup! Implement FME steps 1-2Anton Eliasson2016-09-091-1/+1
* Build without Werror during devAnton Eliasson2016-09-091-1/+1
* Implement FME steps 1-2Anton Eliasson2016-09-091-2/+130
* Run only 1 test during devAnton Eliasson2016-09-091-1/+2
* Link with gmp during devAnton Eliasson2016-09-091-1/+1
* Run in separate test goalAnton Eliasson2016-09-091-0/+2
* Add debug printing featureAnton Eliasson2016-09-091-0/+23
* Add C gitignoreAnton Eliasson2016-09-091-0/+37
* Input parsing doneAnton Eliasson2016-09-091-1/+35
* Add xmallocAnton Eliasson2016-09-091-1/+13
* Set up build environment? Much confuse.Anton Eliasson2016-09-084-65/+5
* InitAnton Eliasson2016-09-0823-0/+364